jumpToMain
95098

Data Privacy Information for applicants to Rheinmetall Group companies in Hungary

A Rheinmetall magyar entitásaihoz
(Rheinmetall Hungary Zrt., Rheinmetall Electronics Hungary Kft, Rheinmetall Hungary Munitions Kft., Rheinmetall PolyCharge Hungary Kft., Rheinmetall Advanced Technology Solutions Kft., Rheinmetall Real Estate SPS Kft.)
érkezett pályázatok/önéletrajzok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

A Rheinmetall AG központi toborzási szolgáltatásként használja az elektronikus pályázatkezelő rendszerét a Rheinmetall csoport más vállalatai számára történő toborzási és jelentkezési folyamat lebonyolítására. Az adott álláshirdetésben megjelölt Rheinmetall-csoportbeli vállalat minősül az adott álláshirdetés és a személyes adatok feldolgozása tekintetében a jelentkezési folyamat során adatkezelőnek.

2. Személyes adatok

Pályázat benyújtásakor legalább a következő személyes adatokat kell megadnia:

 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • lakóhely, vagy tartózkodási hely;
 • motivációs levél;
 • önéletrajz.
 

A pályázati dokumentáció kiegészítése érdekében a jelentkezési folyamat során további, pályázattal kapcsolatos információkat adhat meg.

A Rheinmetall nem gyűjti a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat. (Faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok). Kérjük, hogy a jelentkezési folyamat során a fenti adatokat ne adja meg!

Ha a betöltendő pozíció alapján különleges személyes adat közlésére van szükség, erről a jelentkezési folyamat során tájékoztatjuk.

Különleges személyes adat lehet például:

 • erkölcsi bizonyítvány;
 • alkalmassági vizsga eredménye;
 • munkaköri alkalmassági vizsga eredménye (alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas, nem alkalmas);
 • Személyi Biztonsági Tanúsítvány.

Személyes adatok megadását nem írja elő jogszabály, vagy nem vonatkozik rá szerződéses kötelezettség. Ezáltal Ön sem kötelezhető személyes adatainak közlésére. Ezen adatok megadása azonban a jelentkezési folyamat lezárásához szükségesek. Ha a pályázati dokumentációban nem adja meg személyes adatait, a jelentkezési folyamat lebonyolítására nincs lehetőség.
 

3. Adatvédelmi Manager elérhetőségei

A Rheinmetall magyar entitásainak adatvédelmi menedzserével, a dataprotection.rhu@rheinmetall.com e-mail címen veheti fel a kapcsolatot,

vagy postai úton:

Adatvédelmi Menedzser
Rheinmetall Hungary Zrt.,
Zalaegerszeg, Rheinmetall út 1.
8900

4. Adatforrás

Személyes adatait közvetlenül Öntől kapjuk meg, a jelentkezési folyamat részeként.
Ha Ön esélyes egy meghatározott pozíció betöltésére, akkor nevét összevetjük a szankciós, és a terrorista listákkal. Bizonyos pozíciók betöltése esetén, személyes megbeszélést követően kerül sor adatainak ellenőrzésére. Amennyiben szükséges, korábbi munkáltatókkal, valamint közösségi médiaplatformokkal (Például: Dun & Bradstreet, Thomson Reuters World Check, Google, XING, LinkedIn) való kapcsolatfelvétel útján is vizsgálhatjuk az Ön által megadott adatok valóságtartamát.

5. Adatkezelés célja és jogalapja

A jelentkezési portálon megadott valamennyi személyes adatot, beleértve az Ön által feltöltött valamennyi melléklet adatait is, a Rheinmetall AG, illetve az érintett magyar Rheinmetall entitás kizárólag az adott pozícióra való jelentkezés céljából kezeli, az általános adatvédelmi rendelet, azaz az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR), valamint egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az érintett személyes adatainak kezelése jogszerű, ha ez munkajogviszony létesítéséhez, fennállásához és/vagy megszüntetéséhez szükséges.
​​​​​Az adatgyűjtés szükségességét, és mértékét többek között a betöltendő pozíciótól függően kell értékelni. Szélesebb körű adatgyűjtés válhat szükségessé, ha a megpályázott pozíció fokozottan bizalmas munkát, személyes és/vagy pénzügyi felelősséget, vagy bizonyos fizikai és egészségügyi feltételeket igényel. Az adatvédelem biztosítása érdekében ezen adatok kezelésére csak a pályázók kiválasztása után, közvetlenül a felvételük előtt kerül sor.

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján személyes adatait a vállalat, vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében kezeljük.

 • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerinti bírósági eljárásokban felmerülő jogi igényekkel szembeni védekezés céljából. Jogvita esetén jogos érdekünk fűződik az adatok bizonyítási célú kezeléséhez;
 • Vállalatként, az uniós jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk részt venni a terrorizmus elleni küzdelemben, és a 2580/2001/EK és a 881/2002/EK tanácsi rendeletek szerinti, a terrorista szervezeteket tartalmazó uniós listákkal való összehasonlítás eredményeként, adatokat szolgáltatni. A terrorista listákon szereplő személyek és szervezetek nem részesülhetnek pénzeszközökben (rendelkezésre bocsátási tilalom). Emiatt kötelesek vagyunk a neveket a terrorista listákkal összevetni;
 • Bizonyos pozíciók esetében át kell vizsgálnunk a pályázó személyes adatait, a kellő gondosság tanúsítása érdekében. Szükség esetén foglalkoztatást megelőző vizsgálatot végzünk. Ha az Ön pozíciója miatt szükséges a felvételt megelőző átvilágítás, annak jellegéről, formájáról és mértékéről előzetesen, külön (személyesen) tájékoztatjuk;
 • Az adatok technikai felügyeletének érdekében, az adattovábbítását a Rheinmetall csoport egy másik vállalatának alkalmazottja végzi.
 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, ha önkéntesen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, akkor ez a hozzájárulás képezi az adatok kezelésének jogszerűségét. Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján a következő esetekben kezeljük:
tehetségbázisba való bekerülés esetén, a pályázati dokumentumokat a jelenlegi pályázati folyamat lezárását követően túl is megőrizzük, annak érdekében, hogy egy későbbi pályázati eljárás során is figyelembe tudjuk venni (lásd a X. pontot);
jelentkezés benyújtása egy vállalati csoporthoz nemzeti szinten (lásd a XI. pontot)
jelentkezés benyújtása egy vállalati csoporthoz nemzetközi szinten (lásd a XI. pontot)

Amennyiben kérésünkkel ellentétben különleges személyes adatot közölt velünk, akkor ezen adatok gyűjtésére és tárolására az GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján vagyunk jogosultak. Az adatok további kezelésére azonban nem kerül sor.

6. A személyes adatok címzettje

Személyes adataihoz a Rheinmetall Csoporton belül a felelős HR-menedzserek férhetnek hozzá, és egyedi esetekben a kiválasztott vezetők számára is hozzáférhetővé válnak. A személyes adatok technikai felügyeletének hatálya alá tartozhatnak a csoport más vállalatainak vezetői is. A technikai felügyelet azt jelenti, hogy bizonyos területek a vállalat egészére vonatkozóan, egy egységes irányítás alá kerülnek. Lehetséges, hogy a meghirdetett munkakörtől függően, Ön egy adott vállalattal létesít munkajogviszonyt, de felettesének egy másik Rheinmetall AG vállalatával áll fenn munkajogviszonya.

A pályázatok feldolgozásához szükséges rendszert egy informatikai szolgáltató üzemelteti "Software as a Service"-ként, így az informatikai szolgáltató, a karbantartási és szolgáltatási tevékenysége keretében hozzáfér a pályázatkezelő rendszerhez.

7. Az Európai Unión kívüli országok

Személyes adatait általában az Európai Unión belül, a Rheinmetall csoport vállalatai kezelik.

A pályazatkezelő rendszer a Rheinmetallhoz érkező jelentkezések feldolgozására szolgáló központi rendszer részeként működik, amelyet a Rheinmetall, mint nemzetközileg működő vállalatcsoport világszerte használ. A központi toborzási szolgáltatást, a hatékony működés érdekében az AWS felhőszolgáltató üzemelteti. A rendszer titkosított adatokat tárol és továbbít. Az adatvédelem biztosítása érdekében az AWS-szel kötött szerződésben kikötésre került az Európai Unió adatvédelmi rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása.

Amennyiben az Ön, vagy felettese munkavégzési helye az Európai Unión, vagy az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli Rheinmetall csoporthoz tartozó vállalatnál történik, személyes adatait a csoporthoz tartozó vállalattal is megosztjuk. Személyes adatainak védelme érdekében különleges intézkedéseket teszünk, annak érdekében, hogy személyes adatait harmadik országban is ugyanolyan biztonságosan kezeljük, mint az Európai Unión belül.

8. Személyes adatok tárolása

Személyes adatait addig tároljuk, amíg pályázatának elbírálásához szükséges. Ha a munkajogviszony nem jön létre, adatait további három évig megőrizzük, az esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés érdekében.
A megőrzési időszakra vonatkozó határidő kezdő napja a jelentkezési folyamat (visszavonás vagy felvétel) lezárásával kezdődik.
Ha Önt felvesszük a tehetség programba (lásd a X. pontot), személyes adatait az adatvédelmi törvény fent ismertetett elveivel összhangban a jelen pályázati eljárás tekintetében töröljük, azzal a kikötéssel, hogy huszonnégy hónap elteltével kérhetjük személyes adatainak frissítését. Amennyiben nem válaszol az erre irányuló kérésre, vagy nem frissíti személyes adatait, pályázati profilja törlésre kerül a tehetséggondozási programból.

9. Az érintett jogai

Minden érintettet megilleti a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében:
 • hozzáférési jog (GDPR 15. Cikk);
 • helyesbítéshez való jog (GDPR 16. Cikk);
 • törléshez való jog (GDPR 17. Cikk);
 • adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. Cikk);
 • adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. Cikk);
 • tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. Cikk);

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, vagy az adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelése ellen, ideértve az e rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve érvényes.

Kérelemre tájékoztatást adunk személyes adatainak kezeléséről, az adatkezelés céljáról, esetleges adat továbbításról, az adatkezelés időtartamáról, illetve az Önt megillető jogokról.

Jogosult továbbá pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ha nincs ok a további adatkezelésre, az adatait haladéktalanul töröljük. Ellenkező esetben korlátozzuk az adatkezelést. Kérheti továbbá, hogy az Ön által megadott személyes adatokat szabványosított, és géppel olvasható formátumban bocsássuk rendelkezésére Önnek, vagy az Ön által választott személynek vagy vállalatnak.

Jogai gyakorlása érdekében bármikor panasszal élhet az adatvédelmi tisztviselőnél, vagy a humánerőforrás osztálynál.

Ezen kívül felveheti a kapcsolatot a Recruiting Centerrel a Datenschutz-im-Bewerbungsprozess@rheinmetall.com címen, vagy postai úton a Recruiting Center, Hammfelddamm 7, 41460 Neuss címre küldött "adatvédelmi panasz" tárgyú levélben.
Megkeresését haladéktalanul és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, és tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről.

Továbbá jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adavédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (GDPR 77. Cikk), ha úgy véli, hogy az általunk végzett adatkezelés sérti az adatvédelmi szabályokat.

Polgári pert kezdeményezhet, amennyiben jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy, a személyes adatai kezelése során jogsértés éri. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
 

10. A tehetséggondozásai programba való felvétel

A jelentkezési folyamat részeként megvizsgáljuk, hogy felvehetjük-e Önt a tehetséggondozási programba. Ez egy olyan adatbázis, amelyben a jelentkezési adatait tároljuk, hogy a jövőben figyelembe tudjuk venni egy álláslehetőségre. A jelentkezési folyamat elején lehetősége van arra, hogy beleegyezzen a tehetséggondozási adatbázisba történő felvételbe.

11. Foglalkoztatást megelőző vizsgálat

A foglalkoztatást megelőző vizsgálat csak azokra a munkakörökre vonatkozik, amelyeket az átláthatóság követelményeinek megfelelően, veszélyeztetettnek minősülnek. Foglalkoztatást megelőző vizsgálat az alábbi munkakörök betöltése esetén válik szükségessé:

 • igazgatóság tagjai;
 • felügyelőbizottsági tagok;
 • ügyvezető igazgatók;
 • menedzsment;
 • osztályvezetői és részlegvezetők az értékesítés, a beszerzés, a kutatás-fejlesztés, és a pénzügyek területén;
 • biztonsággal kapcsolatos területeken betöltött pozíciók, mint például a vállalati biztonság, a megfelelési tisztviselők, és a megfelelési menedzserek.
 • diszkriminációellenes jogi képviselők, adatvédelmi tisztviselők, biztonsági tisztviselők, és a biztonsági ellenőrzésért felelős tisztviselők.
 

Ha az Ön által megpályázott pozíció foglalkoztatást megelőző vizsgálatot igényel, az eljárás megkezdése előtt, erről külön tájékoztatjuk.

Foglalkoztatást megelőző vizsgálat tartalmazza:

 • összehasonlítás kormányzati és egyéb szankciós/ terrorista listákkal (például: az EU pénzügyi szankciós listájával vagy az OFAC listájával);
 • online kutatás (például Google vagy külföldi keresőprogramok);
 • közösségi médiaplatformok áttekintése (például: szakmai hálózatok vagy Twitter);
 • korábbi munkajogviszony igazolása (jelenlegi munkáltatóval történő konzultációt és jóváhagyást követően).
 

Az alábbi személyes adatok kezelése, a foglalkoztatást megelőző vizsgálat részeként történik:

 • név;
 • cím; (munkavégzés helye, lakóhely vagy tartózkodási hely);
 • telefon- és faxszám / e-mail címek;
 • önéletrajzban szereplő információk ellenőrzése;
 • ajánló levelek;
 • bizonyítványok, képzések és egyéb képesítések igazolása;
 • erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pozíció nagyfokú bizalmat igényel, például költségvetési felelősséggel járó, vagy biztonsági szempontból fontos területeken).
 

Személyes adatainak címzettjei, a Rheinmetall csoport azon vállalata, amelyhez pályázati dokumentációját benyújtotta, valamint a Rheinmetall AG toborzó központja, és megfelelési átvilágítási osztálya.
Bármikor visszautasíthatja az adatkezelést, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, de ennek következményeként előfordulhat, hogy nem vesszük figyelembe a kiválasztott pozícióra.
A foglalkoztatást megelőző vizsgálat célja a személyzet gondos kiválasztása, a megfelelési, biztonsági vagy egyéb reputációs kockázatok elkerülése érdekében.
Az adatkezelési tevékenység alapvető célja továbbá a Rheinmetall Csoport és vállalatai jó hírnevének megóvása.

Az adatkezelés jogszerűségére az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

 • GDPR) 1. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kell kezelni.
 • GDPR) 1. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, bizonyos esetekben személyes adatait saját, vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében kezeljük
 • GDPR) 9. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján olyan különleges személyes adatok kezelésére vagyunk jogosultak, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott
 

A foglalkoztatást megelőző vizsgálat célja, hogy a Rheinmetall Csoport számára a következő kockázatokat azonosítsa:

 • "csalók" alkalmazásából eredő hírnévkárosítás;
 • terrorizmus és a szélsőségek nézetek;
 • ipari kémkedés;
 • üzleti adatok munkavállaló általi kiszivárogtatása  

 

Data privacy information for application process
of Rheinmetall's Hungarian entities
(Rheinmetall Hungary Zrt., Rheinmetall Electronics Hungary Kft, Rheinmetall Hungary Munitions Kft., Rheinmetall PolyCharge Hungary Kft., Rheinmetall Advanced Technology Solutions Kft., Rheinmetall Real Estate SPS Kft.)
Data privacy information for applicants

1. Controller

Rheinmetall AG uses its electronic application management system as a central recruiting service to handle the recruitment and application process for other Rheinmetall Group companies. The Rheinmetall Group company specified in the respective job advertisement is the controller for that job advertisement and the processing of personal data in the application process.
 

2. Personal data

When submitting your application, you must provide at least the following information:
 • First name
 • Last name
 • E-mail address
 • Phone number
 • Address
 • Cover letter
 • CV

You can provide additional application-relevant information in order to complete your application documents during the application process.

Rheinmetall intentionally does not collect special categories of personal data (information on racial and ethnic origin, political opinions, religious or ideological beliefs, trade union membership, health or sexual orientation, genetic and biometric data). We therefore ask you not to provide any of the above information during the application process.

If special information is required based on the position to be filled, such as:
 • Certificate of Good Conduct
 • Results of the aptitude test
 • Results of the medical screening test (suitable, not suitable, temporarly not suitable)
 • Personal Security Clearance

We will inform you during the application process and obtain this information separately.

The provision of personal information is not required by law or contractually obligated, nor are you required to provide your personal information; however, the provision of personal data is required to complete the application process. In other words, if you do not provide us with personal data when applying, we will not be able to complete the application process.
 

3. Contact information for the Data Privacy Manager

You can contact the Data Privacy Manager of Rheinmetall's Hungarian entities by e-mailing dataprotection.rhu@rheinmetall.com

or through the postal service:

Data Privacy Manager
Rheinmetall Hungary Zrt.,
Zalaegerszeg, Rheinmetall street 1.
8900

 

4. Data source

We generally receive the data directly from you as part of the application process.
If you are being taken into consideration for a job, we will compare your name against the sanctions and terrorist lists. For certain jobs, we will verify your information after discussing it with you. To do this, we may, if necessary, verify your information by contacting previous employers as well as Dun & Bradstreet, Thomson Reuters World Check, Google, XING, LinkedIn, and other social media platforms.
 

5. Purpose and legal basis of the processing

All of the personal data provided by you in the application portal, including the data from all of the attachments uploaded by you, will be processed by Rheinmetall AG or the Rheinmetall Group company responsible for the respective job advertisement exclusively for the purpose of your application.
The Rheinmetall Group processes your personal data in compliance with the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) as well as all other relevant laws.
Applicants' personal data may be processed for the purposes of the application process if it is needed to make a hiring decision. The legal basis is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b GDPR.
The necessity and extent of the data collection are assessed, among other things, according to the position to be filled. More extensive data collection may be required if the position you are seeking involves engaging in highly confidential work, increased personal and/or financial responsibility, or is subject to certain physical and health conditions. In order to ensure data protection, the data will only be processed after the applicants have been selected and immediately before they are hired.
In certain cases, we process your data to protect one of our legitimate interests or that of a third party
 • to defend against legal claims in legal proceedings in accordance with the Act CXXV of 2003 on equal treatment and the promotion of equal opportun. In the event of a legal dispute, we have a legitimate interest in processing the data for evidentiary purposes.
 • As a company, we are required under EU law to participate in the fight against terrorism by comparing data against the EU lists of terrorist organizations under Council Regulations (EC) No. 2580/2001 and 881/2002. Persons and organizations listed on the terrorist lists may not be provided with funds (prohibition of provision). For this reason, we are obligated to compare names against our terrorist lists.
 • For certain positions, we are required to review the applicant and his/her details for due diligence reasons. In these cases we will perform a pre-employment screening. If a pre-employment screening is necessary for your position, we will inform you in advance about the nature, form and extent separately (personally).
 • The transfer of the data as part of a technical supervision is carried out by an employee of another Group company.

The legal basis is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f GDPR.

If you have voluntarily consented to the processing of certain personal data, this consent constitutes the legal basis for the processing of this data (see sentence 1 of Art. 6(1)(a) GDPR). We will process your personal data based on your consent in the following cases:
 • Inclusion in the talent pool, i.e., we will save the application documents beyond the current application process for consideration in other subsequent application processes (see point X)
 • Submission of the application to Group companies on a national basis (see point XI)
 • Submission of the application to Group companies on an international basis

If, contrary to our request, you have disclosed special categories of personal data to us, the collection and storage of that data will be based on Art. 9(2)(e) GDPR. There will be no further processing of the data.
 

6. Recipient of the personal data

Your personal data will be accessible to the responsible HR managers within the Rheinmetall Group and will be made available to selected executives in individual cases. This may include executives of other Group companies within the scope of technical supervision. Technical supervision means that specific topics are grouped together company-wide under one unified management for the entire group. It is therefore possible that, depending on the job advertised, you may be employed by one company, but your manager is employed by another company.

The applicant system is operated as Software as a Service by an IT service provider, so the IT service provider also has access to the system as part of its maintenance and service activities.
 

7. Countries outside the European Union

Generally Your personal data will be processed in Rheinmetall Group companies within the EU.
The applicant management system is operated as a part of an order processing system for Rheinmetall. As the applicant management system is used worldwide for Rheinmetall, as an internationally active group, the applicant management system is hosted by the order processor at AWS. The applicant management system stores and transmits encrypted data throughout. In order to ensure an adequate level of data protection, the service provider has additionally concluded EU standard data protection clauses.

If as the advertised position concerns employment within a Rheinmetall Group company outside the European Union and the European Economic Area ("EEA") or your technical supervisor works outside the EEA, your personal data will also be shared with the Group company. To protect your privacy, we take special measures to ensure that your personal information is processed in the third party countries just as securely as if it were within the European Union.
 

8. Retention period

We will store your personal data for as long as needed for the decision on your application. If an employment relationship does not materialize, we will store your data for another 3 years, as this is necessary to defend against possible legal claims.
The deadline starts with completion of the individual application process (cancellation or hiring). This time applies for each of your applications.
If you are accepted into the talent pool (see point X) and your personal data is stored in the pool, the data will be deleted in accordance with the principles of the data protection law explained above with the proviso that we may request an update of your data after twenty-four months. If you do not respond to the request or do not update your information, we will remove you from the talent pool and delete your personal data and applicant profile.
 

9. Rights of the data subject

All data subjects have
 • the right to information (Art. 15 of the GDPR),
 • the right to rectification (Art. 16 of the GDPR),
 • the right to erasure (Art. 17 of the GDPR),
 • the right to restrict processing (Art. 18 of the GDPR),
 • the right to object to the processing (Art. 21 of the GDPR) and
 • the right to data portability (Art. 20 of the GDPR).

You have, in accordance with Art. 21(1) of the GDPR, the right to object to the processing of your personal data that has been collected pursuant to sentence 1 in Art. 6(1)(e) of the GDPR (data processing carried out in the public interest) or pursuant to sentence 1 in Art. 6(1)(f) of the GDPR (data processing for the purposes of legitimate interests) at any time, for reasons arising from your particular situation. This also applies to profiling based on this provision. If you object to the processing, we will no longer process your personal information unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for processing that outweigh your interests, rights and freedoms or demonstrate that the processing is for the purposes of asserting, exercising or defending legal claims.

You may revoke your consent for the processing of personal data at any time. Please note that revocation of consent only has future effect.

You can request information about whether we have your personal information on file. If you would like, we can tell you what the data is, what the purpose of the data processing is, who disclosed it, how long the data is stored and what other rights you have with respect to that data.

In addition, you have the right to correct incorrect data or delete your data. If there is no reason for further storage, we will delete your data. Otherwise, we will restrict the processing. You may also request that we provide any personal information you provide to us in a structured, common and machine-readable format either to you or to any person or company of your choice.

You can contact the data protection officer with complaints at any time using the contact details provided. You also have the right to complain to the data protection supervisory authority: National Authority for Data Protection and Freedom of Information.

You may file a civil procedure if you suffer a breach in the exercise of your rights or in the processing of your personal data. The tribunal has jurisdiction to hear the case.

In order to exercise your rights, you can contact the person responsible at the contact details provided or contact the Recruiting Center at Datenschutz-im-bewerbungsprozess@rheinmetall.com or by post to Recruiting Center, Hammfelddamm 7, 41460 Neuss with the subject "data protection complaint". We will process your enquiries immediately and in accordance with the legal requirements and inform you of the measures we have taken.
 

10. Inclusion in the talent pool

As part of the application process, we will examine whether we can add you to our talent pool. This is a database in which your applicant data is stored in order to be able to consider you for a suitable vacancy in the future. At the beginning of your application, you have the option of agreeing to be included in the Talent Pool.
 

11. Pre-Employment Screening (PES)

The PES only applies to selected jobs that are declared to be at risk according to a transparent system. In principle, the PES is currently planned for the following positions:
 • Executive Board members
 • Supervisory Board members
 • Managing directors
 • Management
 • Managers starting at the department head level as well as the department level in the areas of sales, purchasing, research and development, and finance
 • Positions in security-related areas such as corporate security, compliance officers and compliance managers
 • Legal representatives from the fields of anti-discrimination/diversity, the data protection officers, security officers and security clearance check officers
If the job you are seeking requires a PES, we will inform you separately before carrying out the PES.

The PES includes:
 • Comparison with government and other sanction/terrorist lists (such as the EU Financial Sanctions List or OFAC list);
 • Online research (e.g., Google or foreign search engines);
 • Review of social media platforms (e.g., professional networks or Twitter);
 • Verification of prior employment (current employer only after consultation and approval).

The following personal data will be processed as part of the PES:
 • Name;
 • Address (work and home);
 • Telephone and fax number / e-mail addresses;
 • Verification of the information in your CV;
 • Letters of reference;
 • Verification of education, training and other qualifications;
 • "Certificate of Good Conduct" from the police (only performed when the position necessitates a high degree of trust, such as positions with budget responsibility or in security-relevant areas).

The recipients of my personal data are the Rheinmetall Group Companies, with which I am seeking employment, as well as the Recruiting Center and the Compliance Due Diligence department of Rheinmetall AG.
You may reject or object to the data processing at any time at a later date with future effect, but we may not consider you for the selected position as a result.
The PES preventatively avoids compliance, security or other reputational risks associated with the selection of personnel and fulfills the company's obligation to take supervisory measures in the careful selection of personnel.
Furthermore, the fundamental purpose of data processing activities is the general prevention of damage to the Rheinmetall Group and its various companies' reputations.

Permission to process data under the data protection law is determined by sentence 1 of Art. 6(1)(f) of the GDPR (legitimate interest) and, for the processing of special categories of personal data (see Art. 9(1) of the GDPR), only applies to data that the data subject has made publicly available (see Art. 9(2)(e) of the GDPR).

Specifically, the PES is intended to identify the following risks for the Rheinmetall Group:
 • Reputational damage from hiring "frauds"
 • Protection against terrorism and extremism
 • Danger of industrial espionage
 • Unwanted information leaks

Rheinmetall Platz 1

40476 Düsseldorf

Germany

Phone: +49 211 473-01

Fax: +49 211 473-4727

© 2024 Rheinmetall AG