jumpToMain

Data Privacy Information for applicants to Rheinmetall Hungary Zrt

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Rheinmetall Hungary Zrt.-hez érkezett pályázatok/önéletrajzok kezeléséről

1. Adatkezelő

A Rheinmetall AG elektronikus pályázatkezelő rendszere, mint központi toborzási szolgáltatás bonyolítja le a Rheinmetall csoport vállalatai számára a toborzási, és jelentkezési folyamatot. Önéletrajzában megadott személyes adatok kezelésére a Rheinmetall Hungary Zrt. jogosult.

2. Személyes adatok

Pályázat benyújtásakor legalább a következő személyes adatokat kell megadnia:

 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • lakóhely, vagy tartózkodási hely;
 • motivációs levél;
 • önéletrajz.
 

A pályázati dokumentáció kiegészítése érdekében a jelentkezési folyamat során további, pályázattal kapcsolatos információkat adhat meg.

A Rheinmetall nem gyűjti a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat. (Faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok). Kérjük, hogy a jelentkezési folyamat során a fenti adatokat ne adja meg!

Ha a betöltendő pozíció alapján különleges személyes adat közlésére van szükség, erről a jelentkezési folyamat során tájékoztatjuk.

Különleges személyes adat lehet például:

 • erkölcsi bizonyítvány;
 • alkalmassági vizsga eredménye;
 • munkaköri alkalmassági vizsga eredménye (alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas, nem alkalmas);
 • Személyi Biztonsági Tanúsítvány.
 

Személyes adatok megadását nem írja elő jogszabály, vagy nem vonatkozik rá szerződéses kötelezettség. Ezáltal Ön sem kötelezhető személyes adatainak közlésére. Ezen adatok megadása azonban a jelentkezési folyamat lezárásához szükségesek. Ha a pályázati dokumentációban nem adja meg személyes adatait, a jelentkezési folyamat lebonyolítására nincs lehetőség.

3. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A Rheinmetall Hungary Zrt adatvédelmi tisztviselőjével, a dataprotection.rhu@rheinmetall.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot,

vagy postai úton:

Adatvédelmi tisztviselő
Rheinmetall Hungary Zrt.,
Zalaegerszeg, Michelberger Pál utca 3.
8900

4. Adatforrás

Személyes adatait közvetlenül Öntől kapjuk meg, a jelentkezési folyamat részeként.

Ha Ön esélyes egy meghatározott pozíció betöltésére, akkor nevét összevetjük a szankciós, és a terrorista listákkal. Bizonyos pozíciók betöltése esetén, személyes megbeszélést követően kerül sor adatainak ellenőrzésére. Amennyiben szükséges, korábbi munkáltatókkal, valamint közösségi médiaplatformokkal (Például: Dun & Bradstreet, Thomson Reuters World Check, Google, XING, LinkedIn) való kapcsolatfelvétel útján is vizsgálhatjuk az Ön által megadott adatok valóságtartamát.

5. Adatkezelés célja és jogalapja

A jelentkezési portálon megadott valamennyi személyes adatot, beleértve az Ön által feltöltött valamennyi melléklet adatait is, a Rheinmetall AG, illetve a Rheinmetall Hungary Zrt. kizárólag az adott pozícióra való jelentkezés céljából kezeli.

A Rheinmetall Hungary Zrt., személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet, azaz az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR), valamint egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az érintett személyes adatainak kezelése jogszerű, ha ez munkajogviszony létesítéséhez, fennállásához és/vagy megszüntetéséhez szükséges.

Az adatgyűjtés szükségességét, és mértékét többek között a betöltendő pozíciótól függően kell értékelni. Szélesebb körű adatgyűjtés válhat szükségessé, ha a megpályázott pozíció fokozottan bizalmas munkát, személyes és/vagy pénzügyi felelősséget, vagy bizonyos fizikai és egészségügyi feltételeket igényel. Az adatvédelem biztosítása érdekében ezen adatok kezelésére csak a pályázók kiválasztása után, közvetlenül a felvételük előtt kerül sor.

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján személyes adatait a vállalat, vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében kezeljük.

 • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerinti bírósági eljárásokban felmerülő jogi igényekkel szembeni védekezés céljából. Jogvita esetén jogos érdekünk fűződik az adatok bizonyítási célú kezeléséhez;
 • Vállalatként, az uniós jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk részt venni a terrorizmus elleni küzdelemben, és a 2580/2001/EK és a 881/2002/EK tanácsi rendeletek szerinti, a terrorista szervezeteket tartalmazó uniós listákkal való összehasonlítás eredményeként, adatokat szolgáltatni. A terrorista listákon szereplő személyek és szervezetek nem részesülhetnek pénzeszközökben (rendelkezésre bocsátási tilalom). Emiatt kötelesek vagyunk a neveket a terrorista listákkal összevetni;
 • Bizonyos pozíciók esetében át kell vizsgálnunk a pályázó személyes adatait, a kellő gondosság tanúsítása érdekében. Szükség esetén foglalkoztatást megelőző vizsgálatot végzünk. Ha az Ön pozíciója miatt szükséges a felvételt megelőző átvilágítás, annak jellegéről, formájáról és mértékéről előzetesen, külön (személyesen) tájékoztatjuk;
 • Az adatok technikai felügyeletének érdekében, az adattovábbítását a Rheinmetall csoport egy másik vállalatának alkalmazottja végzi.
 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, ha önkéntesen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, akkor ez a hozzájárulás képezi az adatok kezelésének jogszerűségét. Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján a következő esetekben kezeljük:

 • tehetségbázisba való bekerülés esetén, a pályázati dokumentumokat a jelenlegi pályázati folyamat lezárását követően túl is megőrizzük, annak érdekében, hogy egy későbbi pályázati eljárás során is figyelembe tudjuk venni (lásd a X. pontot);
 • jelentkezés benyújtása egy vállalati csoporthoz nemzeti szinten (lásd a XI. pontot)
 • jelentkezés benyújtása egy vállalati csoporthoz nemzetközi szinten (lásd a XI. pontot)
 

Amennyiben kérésünkkel ellentétben különleges személyes adatot közölt velünk, akkor ezen adatok gyűjtésére és tárolására az GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján vagyunk jogosultak. Az adatok további kezelésére azonban nem kerül sor.

6. A személyes adatok címzettje

Személyes adataihoz a Rheinmetall Csoporton belül a felelős HR-menedzserek férhetnek hozzá, és egyedi esetekben a kiválasztott vezetők számára is hozzáférhetővé válnak. A személyes adatok technikai felügyeletének hatálya alá tartozhatnak a csoport más vállalatainak vezetői is. A technikai felügyelet azt jelenti, hogy bizonyos területek a vállalat egészére vonatkozóan, egy egységes irányítás alá kerülnek. Lehetséges, hogy a meghirdetett munkakörtől függően, Ön egy adott vállalattal létesít munkajogviszonyt, de felettesének egy másik Rheinmetall AG vállalatával áll fenn munkajogviszonya.

A pályázatok feldolgozásához szükséges rendszert egy informatikai szolgáltató üzemelteti "Software as a Service"-ként, így az informatikai szolgáltató, a karbantartási és szolgáltatási tevékenysége keretében hozzáfér a pályázatkezelő rendszerhez.

7. Az Európai Unión kívüli országok

Személyes adatait általában az Európai Unión belül, a Rheinmetall csoport vállalatai kezelik.

A pályazatkezelő rendszer a Rheinmetallhoz érkező jelentkezések feldolgozására szolgáló központi rendszer részeként működik, amelyet a Rheinmetall, mint nemzetközileg működő vállalatcsoport világszerte használ. A központi toborzási szolgáltatást, a hatékony működés érdekében az AWS felhőszolgáltató üzemelteti. A rendszer titkosított adatokat tárol és továbbít. Az adatvédelem biztosítása érdekében az AWS-szel kötött szerződésben kikötésre került az Európai Unió adatvédelmi rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása.

Amennyiben az Ön, vagy felettese munkavégzési helye az Európai Unión, vagy az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli Rheinmetall csoporthoz tartozó vállalatnál történik, személyes adatait a csoporthoz tartozó vállalattal is megosztjuk. Személyes adatainak védelme érdekében különleges intézkedéseket teszünk, annak érdekében, hogy személyes adatait harmadik országban is ugyanolyan biztonságosan kezeljük, mint az Európai Unión belül.

8. Személyes adatok tárolása

Személyes adatait addig tároljuk, amíg pályázatának elbírálásához szükséges. Ha a munkajogviszony nem jön létre, adatait további három évig megőrizzük, az esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés érdekében.

A megőrzési időszakra vonatkozó határidő kezdő napja a jelentkezési folyamat (visszavonás vagy felvétel) lezárásával kezdődik.

Ha Önt felvesszük a tehetség programba (lásd a X. pontot), személyes adatait az adatvédelmi törvény fent ismertetett elveivel összhangban a jelen pályázati eljárás tekintetében töröljük, azzal a kikötéssel, hogy huszonnégy hónap elteltével kérhetjük személyes adatainak frissítését. Amennyiben nem válaszol az erre irányuló kérésre, vagy nem frissíti személyes adatait, pályázati profilja törlésre kerül a tehetséggondozási programból.

9. Az érintett jogai

Minden érintettet megilleti a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében:
 • hozzáférési jog (GDPR 15. Cikk);
 • helyesbítéshez való jog (GDPR 16. Cikk);
 • törléshez való jog (GDPR 17. Cikk);
 • adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. Cikk);
 • adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. Cikk);
 • tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. Cikk);
 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, vagy az adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelése ellen, ideértve az e rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve érvényes.

Kérelemre tájékoztatást adunk személyes adatainak kezeléséről, az adatkezelés céljáról, esetleges adat továbbításról, az adatkezelés időtartamáról, illetve az Önt megillető jogokról.

Jogosult továbbá pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ha nincs ok a további adatkezelésre, az adatait haladéktalanul töröljük. Ellenkező esetben korlátozzuk az adatkezelést. Kérheti továbbá, hogy az Ön által megadott személyes adatokat szabványosított, és géppel olvasható formátumban bocsássuk rendelkezésére Önnek, vagy az Ön által választott személynek vagy vállalatnak.

Jogai gyakorlása érdekében bármikor panasszal élhet az adatvédelmi tisztviselőnél, vagy a humánerőforrás osztálynál.

Ezen kívül felveheti a kapcsolatot a Recruiting Centerrel a Datenschutz-im-bewerbungsprozess@rheinmetall.com címen, vagy postai úton a Recruiting Center, Hammfelddamm 7, 41460 Neuss címre küldött "adatvédelmi panasz" tárgyú levélben.

Megkeresését haladéktalanul és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, és tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről.

Továbbá jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adavédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (GDPR 77. Cikk), ha úgy véli, hogy az általunk végzett adatkezelés sérti az adatvédelmi szabályokat.

Polgári pert kezdeményezhet, amennyiben jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy, a személyes adatai kezelése során jogsértés éri. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

10. A tehetséggondozásai programba való felvétel

A jelentkezési folyamat részeként megvizsgáljuk, hogy felvehetjük-e Önt a tehetséggondozási programba. Ez egy olyan adatbázis, amelyben a jelentkezési adatait tároljuk, hogy a jövőben figyelembe tudjuk venni egy álláslehetőségre. A jelentkezési folyamat elején lehetősége van arra, hogy beleegyezzen a tehetséggondozási adatbázisba történő felvételbe.

11. Foglalkoztatást megelőző vizsgálat

A foglalkoztatást megelőző vizsgálat csak azokra a munkakörökre vonatkozik, amelyeket az átláthatóság követelményeinek megfelelően, veszélyeztetettnek minősülnek. Foglalkoztatást megelőző vizsgálat az alábbi munkakörök betöltése esetén válik szükségessé:

 • igazgatóság tagjai;
 • felügyelőbizottsági tagok;
 • ügyvezető igazgatók;
 • menedzsment;
 • osztályvezetői és részlegvezetők az értékesítés, a beszerzés, a kutatás-fejlesztés, és a pénzügyek területén;
 • biztonsággal kapcsolatos területeken betöltött pozíciók, mint például a vállalati biztonság, a megfelelési tisztviselők, és a megfelelési menedzserek.
 • diszkriminációellenes jogi képviselők, adatvédelmi tisztviselők, biztonsági tisztviselők, és a biztonsági ellenőrzésért felelős tisztviselők.
 

Ha az Ön által megpályázott pozíció foglalkoztatást megelőző vizsgálatot igényel, az eljárás megkezdése előtt, erről külön tájékoztatjuk.

Foglalkoztatást megelőző vizsgálat tartalmazza:

 • összehasonlítás kormányzati és egyéb szankciós/ terrorista listákkal (például: az EU pénzügyi szankciós listájával vagy az OFAC listájával);
 • online kutatás (például Google vagy külföldi keresőprogramok);
 • közösségi médiaplatformok áttekintése (például: szakmai hálózatok vagy Twitter);
 • korábbi munkajogviszony igazolása (jelenlegi munkáltatóval történő konzultációt és jóváhagyást követően).
 

Az alábbi személyes adatok kezelése, a foglalkoztatást megelőző vizsgálat részeként történik:

 • név;
 • cím; (munkavégzés helye, lakóhely vagy tartózkodási hely);b
 • telefon- és faxszám / e-mail címek;
 • önéletrajzban szereplő információk ellenőrzése;
 • ajánló levelek;
 • bizonyítványok, képzések és egyéb képesítések igazolása;
 • erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pozíció nagyfokú bizalmat igényel, például költségvetési felelősséggel járó, vagy biztonsági szempontból fontos területeken).
 

Személyes adatainak címzettjei, a Rheinmetall csoport azon vállalata, amelyhez pályázati dokumentációját benyújtotta, valamint a Rheinmetall AG toborzó központja, és megfelelési átvilágítási osztálya.

Bármikor visszautasíthatja az adatkezelést, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, de ennek következményeként előfordulhat, hogy nem vesszük figyelembe a kiválasztott pozícióra.

A foglalkoztatást megelőző vizsgálat célja a személyzet gondos kiválasztása, a megfelelési, biztonsági vagy egyéb reputációs kockázatok elkerülése érdekében.

Az adatkezelési tevékenység alapvető célja továbbá a Rheinmetall Csoport és vállalatai jó hírnevének megóvása.

Az adatkezelés jogszerűségére az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

 • GDPR) 1. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kell kezelni.
 • GDPR) 1. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, bizonyos esetekben személyes adatait saját, vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében kezeljük
 • GDPR) 9. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján olyan különleges személyes adatok kezelésére vagyunk jogosultak, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott
 

A foglalkoztatást megelőző vizsgálat célja, hogy a Rheinmetall Csoport számára a következő kockázatokat azonosítsa:

 • "csalók" alkalmazásából eredő hírnévkárosítás;
 • terrorizmus és a szélsőségek nézetek;
 • ipari kémkedés;
 • üzleti adatok munkavállaló általi kiszivárogtatása
 

11. Állásajánlat- értesítés

A karrieroldalunkon lehetőség van "Állásajánlat- értesítés"-re feliratkozni. Ez egy olyan keresőrobot, amely automatikusan (az Ön által előzetesen meghatározott keresési feltételek alapján) e-mailben értesíti Önt az új állásajánlatokról. Itt az Ön által megadott e-mail cím és az álláskeresési feltételek kerülnek feldolgozásra. A regisztráció során megadhatja az állásértesítés időtartamát is. Ezen kívül az "Állásajánlat- értesítés"-ben található linkre kattintva bármikor le is iratkozhat hírlevelőnkről, vagy leíratkozási szándékáról e-mailt is küldhet a datenschutz-im-bewerbungsprozess@rheinmetall.com e-mail címre.
Az "Állásajánlat- értesítés" kiküldését és az ezzel kapcsolatos adatok feldolgozását informatikai szolgáltatónk végzi, mely az elektronikus pályázatkezelési rendszerünk működtetéséért is felelős.

Rheinmetall Platz 1

40476 Düsseldorf

Germany

Phone: +49 211 473-01

Fax: +49 211 473-4727

© 2024 Rheinmetall AG